Välj en sida

Verksamheten

Jag har en grupp på max 10 barn i åldrarna 1-5 år. I min planering utgår jag alltid från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10 rev2018) och Allmänna råden. Det finns hund och katt i hemmet!

Temaprojekt

Jag kommer arbeta temaprojekt inriktat för att särskilt uppmärksamma utvalda mål i läroplanen och synliggöra barnets lärprocess. Min närhet till naturen gör att verksamheten kommer att bedrivas mycket ute. Vi kommer att tillsammans ta hand om odlingar för att se processen ”att så ett frö och se det växa”

Projektet utgår från barnens intressen behov, önskemål, tankar och åsikter. Arbetssättet skapar sammanhang och mening för både barn och mig som pedagog. Vi är nyfikna och utforskar tillsammans! I temaprojekten vävs värdegrunden och förskolans alla områden in: Matematik, Teknik, Språkutveckling. Skapande verksamhet, Naturkunskap och Motorik/Rörelse

Innehållet i verksamheten är anpassad efter barnens ålder. För de yngre barnen är omsorgssituationerna utgångspunkt för lärandet.

Pedagogiska riktlinjer

Omsorg och pedagogik är sammankopplade och jag ser det som en av mina primära uppgifter att göra varje unikt barn delaktigt i gruppen. Alla här har ett lika värde och skall bemötas respektfullt. Jag uppmuntrar barnens vetgirighet och tar tillvara på deras initiativ och lust till att vilja lära. Jag ser barnen som upptäckare och mig som pedagog som ett verktyg och medupptäckare i barnens livslånga lärande.